Οχήματα

Απορριμματοφόρα

Απορριμματοφόρα

Οχήματα πλύσης και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων

Οχήματα πλύσης και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων

Σάρωση οδών

Σάρωση οδών

Καλαθοφόρα - Ανυψωτικά

Καλαθοφόρα - Ανυψωτικά

Εξοπλισμός XYTA

Εξοπλισμός XYTA

Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)

Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)

Εξοπλισμός σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)

Εξοπλισμός σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)

Ανατρεπόμενα - Υδροφόρα - αποφρακτικά οχήματα

Ανατρεπόμενα - Υδροφόρα - αποφρακτικά οχήματα