Οχήματα

Απορριμματοφόρα

Απορριμματοφόρα

Πλυντήρια κάδων απορριμμάτων

Πλυντήρια κάδων απορριμμάτων

Σάρωση οδών

Σάρωση οδών

Καλαθοφόρα - Ανυψωτικά

Καλαθοφόρα - Ανυψωτικά

Εξοπλισμός XYTA

Εξοπλισμός XYTA

Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)

Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)

Εξοπλισμός σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)

Εξοπλισμός σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)

Λοιπά οχήματα

Λοιπά οχήματα