Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Στην Helesi πιστεύουμε ότι ο δρόμος προς μια εξαιρετική επιχειρηματική πρακτική περνά μέσα από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Στόχος μας είναι να προσδιοριστούν οι ανάγκες τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς επίσης να επιτύχουμε την ενίσχυση, συμπλήρωση, υποστήριξη και προώθηση λύσεων, όπου αυτό απαιτείται και με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο.

 

Προωθούμε στοχευμένες δράσεις σε αξιόλογα ιδρύματα προκειμένου να ενισχυθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση κυρίως των νέων μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και προβολής παρουσιάσεων σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Υποστηρίζουμε σθεναρά σημαντικές πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της χώρας μας εφόσον έχουμε την ισχυρή πεποίθηση πως ο πολιτισμός συμβάλλει στην εκπαιδευτική διάσταση της κοινωνίας.

 

Το περιβάλλον αποτελεί την πολύτιμη κληρονομιά μας. Στη Helesi υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, προκειμένου να το προστατεύσουμε.